Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Obec Všetaty
Dnes je středa 21. 08. 2019, svátek má Johana.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dle Standardu ISVS)

Oficiální název obce
Obec Všetaty

Důvod a způsob založení
Obec Všetaty je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
Obec Všetaty vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Obecní úřad:
v oblasti samostatné působnosti:
plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce,
pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti

v oblasti přenesené působnosti:
vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, zvláštních orgánů obce, případně komisí ,
rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
.

Organizační struktura
Starosta obce: František Závora
 
Místostarosta obce: Bc. Petr Herink
 
 
Zastupitelstvo obce
·                 František Závora – starosta
·                 Bc. Petr Herink - místostarosta
·                 BBS Libor Pešek – předseda finančního výboru
·                 Pavel Závora – předseda kontrolního výboru
·                 Martin Nedvěd – člen finančního výboru
·                 Bc. Ondřej Svoboda – člen kontrolního výboru 
·                 Radomír Gebhart - člen kontrolního výboru
 
 
Složení výborů
 
Finanční výbor
·                 BBS Libor Pešek - předseda
·                 Martin Nedvěd - člen
·                 Pavel Franče - člen
Kontrolní výbor
·                 Pavel Závora - předseda
·                 Bc. Ondřej Svoboda - člen
·                 Radomír Gebhart  - členPověřenec pro ochranu osobních údajů:
Zuzana Benešová, e-mail: poverenec@gepardservices.cz
"Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a
je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem
(Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)."
 
 
Kontaktní spojení
Adresa :
Obecní úřad Všetaty
Všetaty 81
270 21 Pavlíkov
 
Spojení :
telefon,fax:       313 533 772
mobil:              724 185 267 (starosta obce)
e-mail:             info@obec-vsetaty.cz
web:                www.obec-vsetaty.cz


Úřední hodiny:
Pondělí:       17.00 - 19.00
Úterý:               ---------
Středa:        17.00 - 19.00
Čtvrtek:            ---------
Pátek:              ---------
 
 
Případné platby lze poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

Bezhotovostní platby
Bankovní spojení:
Číslo účtu:    
8421-221/0100
Banka:          
Komerční banka Rakovník

IČO:       00244601
DIČ:      
CZ00244601

Platby v hotovosti
Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
 
Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

vyhlášky a nařízení
usnesení zastupitelstva
výbory zastupitelstva
ochrana obyvatelstva


Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění závěrečného účtu

Schválený rozpočet na rok 2015
Závěrečný účet za rok 2014Žádosti o informace, podněty, stížnosti, petice

Místo a způsob jak získat příslušné informace
osobně - Obecní úřad Všetaty, Všetaty 81, 270 21 Pavlíkov
telefonicky - 313 533 772
písemně - Obecní úřad Všetaty, Všetaty 81, 270 21 Pavlíkov
elektronicky - info@obec-vsetaty.cz
faxem - 313 533 772


Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Žádosti a jiná podání určená obci Všetaty a jeho orgánům se doručují:
- poštou na adresu Obecní úřad Všetaty, Všetaty 81, 270 21 Pavlíkov
- osobně na adrese Obecní úřad Všetaty, Všetaty 81, 270 21 Pavlíkov

Úřední hodiny :
Pondělí: 17.00 - 19.00 hodin
Středa: 17.00 - 19.00 hodin


Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí OÚ a jeho orgánů

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření orgánu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná obecní zastupitelstvo, starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu nebo prostřednictvím elektronické podatelny: info@obec-vsetaty.cz , a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Praha, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.


Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím zastupitelstva či orgánu obce ke krácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.


Formuláře

formuláře je možno nalézt na Portálu veřejné správy www.gov.cz


Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty:

Občan v mimořádných situacích http://www.mvcr.cz/udalosti/
Hasičský záchranný sbor ČR http://www.mvcr.cz/hasici/


Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Obec Všetaty se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí).
Přistup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům obce Všetaty a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na pracovišti obecního úřadu.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost obce a obecního úřadu:
Zákony lze nalézt na webových stránkách www.portal.gov.cz


Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Příslušný útvar obce je v souvislosti s poskytováním informací povinen žádat (dle § 17 zákona 106/1999 Sb.) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním, zpracováním, kopírováním a odesláním, resp. předáním informace žadateli v požadované formě a obsahu.

2. Zpracovatel vždy podmíní vydání písemné informace zaplacením úhrady nákladů na základě provedené nákladové kalkulace, se kterou seznámí žadatele. V případě ústní informace, jež je možno podat okamžitě a která si nevyžádá dalších nákladů, se informace poskytne zdarma. Žadatel zaplatí požadovanou částku za vyhotovenou informaci v pokladně obecního úřadu nebo poukázáním příslušné částky na příjmový účet obecního úřadu. Úhrada je příjmem obecního úřadu.

3. Kalkulace nákladů za poskytnutí informace

služba / jednotka / Kč
Internet / započatá 1/2 hodina / 20,-
Tisk - tiskárna / 1 strana / 2,-
Telefon – hovorné / 1 impuls / dle tarifů telefonní společnosti
Telefon – fax / 1 impuls / dle tarifů telefonní společnosti


Licenční smlouvy

Výhradní licence
§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského 2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona 2b).
Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství.


Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. o činnosti v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2007


Seznam organizací

Svazky a sdružení měst a obcí

Obchodní společnosti se 100% účastí obce

Školská zařízení zřizovaná obcí

Ostatní školská zařízení na území obce

Příspěvkové organizace a organizační složky

Státní instituce